Komentar novog pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statistički izveštaj

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 15.01.2021.

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskog izveštaja i sadržini i formi obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i peduzetnike, donet je na osnovu člana 30 stav 1. Zakona o računovodstvu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 3.jula 2020. godine a primenjuju se nakon sastavljenih finansijskih izveštaja na dan 31.decembra 2021.godine.

Kada ovaj Pravilnik stupi na snagu, Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i Pravilnik o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduztnike, prestaju da važe.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalnedarske i koja se završava pre 31.decembra 2021. godine za tu godinu primenjuju stari Pravilnik.

U novom Pravillniku došlo je do uvođenja novina u vezi sa sadržajem i formom obrazaca finansijskog izveštaja, kao i pojedinih pozicija u obrascima:

 • Bilans stanja
 • Blians uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomena uz finansijske izveštaje

Najveća novina u Pravilniku vezana je za sadržinu i formu obrasca Statističkog izveštaja.

Pravilnik nalaže da su  preduzetnici koji imaju dvojno knjigovodstvo dužni da o tome obaveste Agenciju za privredne registre u pisanoj formi 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskog izveštaja.

Postoje određene grupe na koje se ne odnosi ovaj Pravilnik a to su:

 • Narodna banka Srbije i druge banke
 • Društva za osiguranje
 • Davaoci finansijskog lizinga
 • Dobrovoljni penzijski fondovi
 • Investicioni fondovi
 • Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, berze i brokerska društva

Pravilnik se odnosi i na:

 • Institucije elektronskog novca
 • Platne institucije
 • Društva za posredovanje u osiguranju
 • Društva za zastupanje u osiguranju
 • Preduzetnici-zastupnici u osiguranju
 • Preduzetnici koju u skladu sa Zakonom vode knjige o dvojnom knjigovodstvu
 • Druga pravna lica koja dobrovoljno primenjuju Međunarodni stndard finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete
 • Pravna lica i preduzetnici u postupku stečaja i likvidacije
 • Ogranke
 • Stečajne mase

Odredbe Pravilnika predviđaju da:

 • Iznosi u finansijskim izveštajima upisuju u hiljadama dinara osim broja akcija, zaposlenih i volontera koji su u Statističkom izveštaju prikazani u celom broju.
 • Podaci se upisuju za tekući i za prethodni izveštajni period. Za svaku stavku Bilansa stanja i Bilansa uspeha upisuju se iznos za izveštajni period na koji se odnose, kao i iznos za prethodni izveštajni period. Ako su ti iznosi neuporedivi, to se upisuje u Napomenama za finansijske izveštaje.
 • Pravna lica koja su prestala da postoje  toj godini, ako su u likcvidaciji ili stečaju ili imaju statusnu promenu, u redovnim godišnjim izveštajima u koloni za tekuću poslovnu godinu prikazuju podatke o poslovanju za ceo izveštajni period.

SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA:

Prema novom pravilniku i tački 6 za Bilans stanja, podaci se upisuju u kolonama 5-7. Mikro pravna lica koja primenjuju Pravilnik za mikro pravna lica iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

Podaci u Bilansu stanja iskazuju se u neto iznosu, tako što se bruto iznosi iskazani na osnovnim računima glavne knjige koriguju za isnose ispravke vrednosti. I obezvređenja koji su iskazani na pripadajućem korektivnim računima osnovnih računa na datum bilansa.

 • U koloni 5- iskazuju se podaci na kraju tekućeg izveštajnog perioda
 • U koloni 6 – Iskazuju se podaci na kraju prethodnog izveštajnog perioda
 • U koloni 7- Iskazuju se podaci na početku najranijeg uporednog izveštajnog perioda.Podaci u koloni 7 iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene, promenjene ili nove računovodstvene politike ili retrospektivnog preračunavanja stavki u finansijskim izveštajima ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima.

SADRŽINA POZICIJA U OBRASCIMA BILANS USPEHA  I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU:

Svoje rezultate uspeha pravna lica prikazuju u dva posebna izveštaja:

 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu

Bilans uspeha:

U obrascu Bilansa uspeha pravna lica iskazuju pdatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa.

Međutim, mikro pravna lica primenjuju Pravilnik za mikro pravna lica i iskazuju samo skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

U obrazac Bilans uspeha unose se sledeći podaci pri izradi završnog finansijskog izveštaja , kao i pri nastanku statusne promene:

Neki od njih su:

 • Poslovni prihodi i poslovni rashodi- podaci se unose pod oznakama AOP 1001 do 1024
 • Poslovni dobitak i poslovni gubitak - podaci se unose pod oznakama AOP 1025 odnosno AOP 1026
 • Finansijski prihodi i rashodi – podaci se unose pod oznakama AOP 1027  do AOP 1036

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU:

Prema članu 9. Pravilnika predviđa se da u izveštaju o ostalom rezultatu iskazuju komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka. Podaci se unose u kolone 5. i 6..

Neki od parametara koji se unose su:

 • Neto dobitak ili neto gubitak  pod oznakom AOP 2001 i AOP 2002
 • Promene stanja, povećanje i smanjenje na računima
 • Ostali bruto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda pod oznakom AOP 2019 i 2020
 • i drugi

Komponenete ostalog sveobuhvatnog gubitka i dobitka pod oznakom AOP 2003 do AOP 2018 ovog obrasca iskazuju se pojedinčno u bruto iznosu.

SADRŽINA POZICIJA O OBRASCU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE:

Prema članu 10, Pravilnika u obrascu izveštaj o tokovima gotovine, pravno lice.tj.preduzetnik unosi podatke u kolone 3. i 4.

Od tokovima gotovine podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini  i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, zajedno sa kompnezacijama asignacije i cesije sprovedene preko tih računa, što je novost u odnosu na prethodni Pravilnik.

Takođe, tokom gotovine se ne smatra prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata. U istom pravnom licu. Pri sastavljanu obrasca izveštaj o tokovima gotovine u kolonu 4 unose se podaci odgovarajućeg perioda prethodne godine.

Tokovi gotovine iz poslovnh aktivnosti:

Čaln 11. Pravilnika nalaže da kao priliv tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti unose se neki od sledećih podataka:

 • Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti pod oznakom AOP 3002 do AOP 3005
 • Prodaja i primljeni avnsi u zemlji-iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih pretraživanja od kupaca u zemlji – pod oznakom AOP 3002
 • Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu pod oznakom AOP 3003
 • i drugi

Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja:

Članom 14 Pravilnika predviđa se da se unose podaci o prilivu tokova gotovine iz aktivnosti investiranja:

 • Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja pod oznakom AOP 3017
 • Prodaja akcija udela – iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu akcije i udela pod oznakom AOP 3018
 • Prodaja nemaerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava pod oznakom AOP 3019
 • i drugi.

Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja:

U skladu sa članom 17 Pravilnika unose se podaci u vezi sa prilivom tokova gotovine iz aktivnosti finansiranja.

U skladu sa članom 18. Pravilnika upisuju se podaci u vezi sa odlivom tokova gotovine  iz aktivnosti finansiranja.

U skladu sa članom 19. Pravilnika unose se podaci o rezultatu tokova gotovine iz aktivnosti finansiranja.

Zaključavanje izveštaja o tokovima gotovine:

U skladu sa članom 20 Pravilnika uunose se podaci o zaključivanju izveštaja o tokovima gotovine.

Sadržina pozicija u obrascu izveštaj o promenama na kapitalu:

U kolonama 1 do 9 podaci se unose prema uputstvu datom u čl 21. do 29 Pravilnika, dok kolone 10. i 11, predstavljaju kalkulativne kolone koje se dobijaju sabiranjem tj.oduzimanjem podataka u kolonama od 1 do 9 u skladu sa formulama naznačenim na samom obrascu.

Napomene uz finansijske izveštaje:

Ukoliko uporedimo prehodni Pravilnik, možemo reći da nije bilo značajnijih izmena u odnosu na prethodno zakonsko rešenje. Glavna izmena odnosi se na detaljnije definisanje pozicije obrazaca finansijskih izveštaja, odnosno odrednice o tome šta se unosi na AOP.

Značajna razlika je detaljna Napomena uz finansijske izveštaje koja sadrži dodatna obelodanjivanja za sve pravne forme.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 07.07.2022.

prodaja festivalskih kartica kojima će se plaćati usluge na festivalima

Pročitajte više